Futuro(Viitor)
Yo retiraréeu voi rechema
SIGUIENTE