Gerundio(Gerundio)
retirando richiamando
SIGUIENTE