Past Perfect(Trapassato prossimo)
you had recalledvoi avevate richiamato
next