Futur II Indikativ(Futuro Imperfeito do Indicatívo)
Ihr werdet abberufen habenvós tereis relembrado
WEITER